Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Orangehill hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact en de gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie (het maken van facturen).

Voor het afhandelen van verzoeken die via een contactformulier op de website worden ingevuld,  verzamelen wij naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken we het IP-adres i.v.m. onze beveiliging en het tegengaan van DoS-aanvallen.

Voor de verzending van onze nieuwsbrief maken we gebruik van MailChimp. Bij het abonneren op onze nieuwsbrief geeft u aan welke informatie u van ons wenst te ontvangen. Elke nieuwsbrief die wij versturen bevat de mogelijkheid tot afmelding of om uw voorkeuren aan te passen. : Lees hier de privacyverklaring van MailChimp.

Voor het verwerken van supportvragen maken wij gebruik van Zendesk. U dient zich eenmalig te registreren via  https://orangehill.nl/support-helpdesk/ of via https://support.orangehill.nl. Hierbij vragen wij om naam en e-mailadres. Lees hier de privacyverklaring van Zendesk.

Orangehill verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens

Orangehill verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Verkregen toestemming;
 • Ter uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als wij een derde inschakelen voor de uitvoering van (delen van) diensten, als wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn, indien wij dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij verstrekken persoonsgegevens nimmer aan derden voor marketingdoeleinden van derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.

Orangehill heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde cloud-omgeving van Microsoft Office 365 en/of Microsoft Azure. Wij bewaren de gegevens voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Als betrokkene heeft u het recht om:

 • Informatie op te vragen over de verwerkingen van persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij;
 • Persoonsgegevens te wijzigen;
 • Uw toestemming – om persoonsgegevens te verwerken – in te trekken;
 • Uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u de toestemming intrekt;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval u van mening bent dat Orangehill handelt in strijd met de geldende privacyregels.

 

Bewaartermijnen

Orangehill bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief: totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief;
 • Contactformulier: de gegevens worden na één jaar verwijderd;
 • Overeenkomst: voor zolang de overeenkomst loopt. Bij afronding overeenkomst worden de gegevens op verzoek verwijderd, indien niet tegenstrijdig met de wet.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op onze website worden uitsluitend algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Orangehill gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Orangehill gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@orangehill.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen

Orangehill heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren u regelmatig dit gedeelte van de website te raadplegen.

Laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Share This